วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  2. จัดทำระบบและกลไกส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้และสมรรถนะที่ได้รับการพัฒนาไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัย
  4. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือให้บริการ เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  5. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมสู่สากล
  6. สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการวิจัยกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย