บุคลากรประจำศูนย์

บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ผศ.ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม 
รักษาการ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
   
นางสาวนงลักษณ์ อัสสาไพร
นักวิชาการศึกษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยวิชาการ
   
นางสาววรัญญา กุลสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
   
นางสาวเอมอร ชอบสว่าง
นักวิชาการศึกษา
   
นางสาววัลยา ศิริยุทธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวนันทิดา เสือปู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสนับสนุน
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์ฯ

   
นายกิตติพงษ์ จำรูญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
   
นายวงศกร วารินทร์กุต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
   
นางสาวบุษกร ทองบิดา
นักวิชาการศึกษา
   
นางสาวสุรางคณา เฮ้ามาชัย
นักวิชาการศึกษา
   
นางสาวศศิธร ทองก้านเหลือง
นักวิชาการศึกษา
   
นางอุทัย พิลา
แม่บ้าน
   
นายเอนก พลายละหาร
พนักงานขับรถยนต์