IHRD KKU จัดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.” รุ่น 3
IHRD KKU สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ
IHRD KKU จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”
มข. ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน HR

    

- โครงการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เครืองมือ Routine to Research(R2R)และวิจัยสถาบัน                   

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

- โครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR                      

- หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ รุ่น 4

 


 

 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน

ดาวโหลดเอกสารโครงการได้ที่นี่>>คลิ๊ก

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่>>คลิ๊ก

 


    

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ >>คลิ๊ก

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิ๊ก


      

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-Laas)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดาวโหลดโครงการและใบสมัครได้ที่
https://ihrd.kku.ac.th/pdf/obt/k1.pdf

     

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเปรียบเทียบงบในระบบมือและระบบ e-LAAS เพื่อเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

สามารถดาวโหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ >>คลิ๊ก

 

 


              

             

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 4 หลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจอบรม  

 หลักสูตร ช่วงเดือน (ปลายเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม)

1.หลักสูตร "ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 พร้อมกลยุทธุ์และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และคดีตัวอย่างของศาลปกครองที่น่าสนใจ"

2. หลักสูตร "เรียนลัด พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เตรียมพร้อมทิศทางรองรับกฎหมายลูก 19 ฉบับ และรู้ทันการตรวจสอบทักท้วงเรียกเงินคืน จาก สตง."

3. หลักสูตร "คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง"

 

ผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-473-0055 
Line ID:kku0055 หรือ 043-203-245-6
และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel : 043-203245,093-4730055,088-5496776,088-5496996 Fax : 043-20326


หลักสูตรพิเศษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างงล่าง

- เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การจ่ายเงินสะสม (ใหม่) พร้อมเจาะลึกงานด้านกิจการสภา และคดีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ (บุรีรัมย์)

- หลักสูตรส่งเสริมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น