IHRD KKU จัดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.” รุ่น 3
IHRD KKU สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ
IHRD KKU จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”
มข. ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน HR

    

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (รับเพิ่มเติม)                            

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

- โครงการ สื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคม                                                                               

- หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ รุ่น 4

 


 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การประยุกต์ใช้ EXCEL จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้น และจัดการ Stock วัสดุ สำนักงาน สำหรับธุรการ ยุค 4.0

 

      

 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=V63jeFZ6WiQ&feature=youtu.be

ดาวโหลดโครงการและใบสมัครได้ที่  >>คลิ๊ก

 


 

      

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจภูมิประเทศ การทำแผนที่และระบบประปา

สามารถดาวโหลดโครงการและใบสมัครตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตร การสำรวจภูมิประเทศและการทำแผนที่อย่างง่ายด้วยสมาร์ตโฟน/แทปแลต (แอนดรอยด์) "Basic GIS & Mapping By smart Phone/Tablet(Android Map application)"

หลักสูตร การอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์


ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Laas และ EGP ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถดาวโหลดโครงการได้ตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560”

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใหม่”

หลักสูตร “วิธีปฎิบัติการบันทึกข้อมูลในการทางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)(ระยะที่3 ระยะใหม่) และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-GP ระยะ 4) บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"

หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562"

หลักสูตร "หลักเกณฑ์ แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและรับบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดอบรม
หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562"
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560

จากเดิม โรงแรมสบายโฮเตล จังหวัดนครราชสีมา
เปลี่ยนเป็น โรงแรมวี-วัน จังหวัดนครราชสีมา >> คลิ๊ก

☎️ สนใจติดต่อได้ที่
คุณกันต์นพัช 088-5728868   (ID Line pitcha1309)
คุณเกษมสิทธิ์ 088-7722055  (ID Line: K0801883322),
คุณนงลักษณ์ 088-5496886   (ID Line:oilgsun)


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 4 หลักสูตร 
                                      

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจอบรม  

 หลักสูตร ช่วงเดือน (กันยายน - ตุลาคม)

1.หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเจาะลึกงานกิจกรรมสภาทุกประเด็น พร้อมเทคนิคทำอย่างไร และเทคนิคทำอย่างไรไม่ให้ถูกดำเนินคดีจากคณะกรรมการ ป.ป.ชหรือ สตง.

2.หลักสูตร แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (รวมกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง 19 ฉบับ) และเทคนิคการทำงานไม่ให้ถูกเรียกเงินคืนจาก สตง.

3.หลักสูตร คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง

4.หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้นการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 หลักสูตร ช่วงเดือน (พฤศจิกายน - ธันวาคม)

1. เตรียมความพร้อมกับกฎหมาย 4 ชั่วโคตร พร้อมเจาะลึกกระบวนการไต่สวนการตรวจสอบการดำเนินคดีอาญาจากปปช.และปปท. รวมถึงศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระบวนการสอบสวนทางวินัย
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. บทสรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 ใหม่พร้อมเจาะลึกวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและรู้ทันการตรวจสอบรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกสตงเรียกเงินคืน

4. รู้ทันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็นและเทคนิคการทำงานที่ปลอดภัยจากสตง.หรือการชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการป.ป.ช.

 

ผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-473-0055 
Line ID:kku0055 หรือ 043-203-245-6
และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel : 043-203245,093-4730055,088-5496776,088-5496996 Fax : 043-20326


หลักสูตรพิเศษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างงล่าง

- เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การจ่ายเงินสะสม (ใหม่) พร้อมเจาะลึกงานด้านกิจการสภา และคดีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ (บุรีรัมย์)

- หลักสูตรส่งเสริมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น