สายผู้บริหาร

 1. การทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
 2. การพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร  
 3. การบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  
 4. การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร  
 5. การคิดเชิงระบบและคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร  30-31 พฤษภาคม 2561
 6. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร  
 7. ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร  
 8. การสร้างและบริหารทีมงาน  
 9. การบริหารอุดมศึกษาระดับต้นสายสนับสนุน  
 10. การบริหารอุดมศึกษาระดับกลางสายสนับสนุน  
 11. การบริหารอุดมศึกษาระดับสูงสายสนับสนุน  

 

สายวิชาการ

 1. การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา: การทำ มคอ.3-4  
30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2561 
 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 25-27 เมษายน 2561 
 3. การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21  2-4 เมษายน 2561
 4. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา  4 - 6 มิถุนายน 2561
 5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม มคอ. และสมรรถนะ Thailand 4.0  3 - 5 เมษายน 2561
 6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  22-23 กุมภาพันธ์ 2561
 7. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร: การบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร  
 8. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  26-27 มีนาคม 2561
 9. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  
 10. การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  
 11. ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา  
 12. การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
 13. นักวิจัยหน้าใหม่  
 14. Information Discovery and Searching for Scholarly Materials  28 มีนาคม 2561

 

 สายสนับสนุน

 1. การใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการและบริการเพื่อเตรียมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยกเลิก
 2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน 
30-31 สิงหาคม 2561
 3. ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการมืออาชีพ  13-14 มิถุนายน 2561
 4. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง  
 5. พัฒนาทักษะการคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  20 -23 มีนาคม 2561
 6. เทคนิคสู่ความสำเร็จของนักบริหารจัดการ  
 7. service mind  
 8. Team work  
 9.พิธีกรพิธีการมืออาชีพ  
 10. ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชีพ  26 เมษายน 2561
 11.การพัฒนาบุคลากรใหม่สายสนับสนุน  

 
หลักสูตรพิเศษ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ
Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
3-5 สิงหาคม 2561

       

             

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ การใช้โปรแกรม Canalize ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดลอกคลอง
/ การใช้ Microsoft Excel / และการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนางานท้องถิ่น

สามารถดาวโหลดโครงการและใบสมัครตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตร การใช้โปรแกรม Canalize ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดลอกคลอง ลำห้วย

หลักสูตร การสำรวจภูมิประเทศและการทำแผนที่อย่างง่ายด้วยสมาร์ตโฟน/แทปแลต (แอนดรอยด์) "Basic GIS & Mapping By smart Phone/Tablet(Android Map application)

หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel เพื่อการพัฒนางานท้องถิ่น

หลักสูตร การออกแบบและติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์


ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Laas, E-market, ราคากลาง และภาษีที่ดิน ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                     

สามารถดาวโหลดโครงการได้ตามลิงค์ข้างล่าง

รอบใหม่เดือน มีนาคม - มิถุนายน

หลักสูตร “ข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นการดำเนินการทางวินัย และการโต้แย้งคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรู้"

หลักสูตร “โครงการการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจภาคสนาม บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง”

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ ใหม่และการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบแท่ง (Broadband)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

หลักสูตร  “กลยุทธ์การดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)” เน้นเมนูที่เกิดขึ้นใหม่ (การบันทึกสัญญาจากระบบ e-GP, การจัดทำฎีกาจากสัญญา e-GP, การชำระเงินผ่านธนาคาร,การยืมเงินสะสมตามระเบียบที่กำหนด, การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สิน, การจัดทำรายงาน (กค. ๒) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำ,การจัดทำข้อมูลรายละเอียดผู้ชำระรายได้อื่น ๆ (กค.๓), การจัดทำข้อมูลรายละเอียด (กค.๔), และการจัดทำหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (สิ้นปี)

หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ อีจีพี (e - Government Procurement :  e – GP) เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติการเผยแพร่ราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ และมาตรา ๑๐๓/๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พร้อมกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

หลักสูตร “ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.๒๕๖๐  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำลังจะมาถึง”

☎️ สนใจติดต่อได้ที่
คุณกันต์นพัช 088-5728868 (ID Line pitcha1309)
คุณสุพาวดี 088-5659694 (ID Line 0885659694,
คุณจิรายุ 088-7722044 (ID Line 0887722044)
คุณนงลักษณ์088-5496886(ID Line. Oilgsun)
หรือสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://www.thailocaltraining.com


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 4 หลักสูตร

  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจอบรม  

 หลักสูตร ช่วงเดือน (มีนาคม-พฤษภาคม)

1. กระบวนการสอบสวนความผิดทางละเมิด และแนวทางการสอบสวนวินัยของเจ้าหน้าที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ

2. แนวทางการป้องกันและแก้ไข กรณีชี้มูลความผิดจาก ป.ป.ช. ร่าง พ.ร.บ.กฎหมาย 4 ชั่วโคตร และการยื่นบัญชีทรัพย์สินของข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ พร้อมเจาะลึกกระบวนการไต่สวนคดีปกครองและแนวทางปฎิบัติไม่ให้ถูกดำเนินคดี

3. ทิศทางและหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่(ล่าสุด) และการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของท้องถิ่น พร้อมไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น และเทคนิคการทำงานที่ปลอดภัยจากการชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือการตรวจสอบของ สตง.

4. เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานพัสดุอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดราคากลางภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีพ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปรามปราบทุจริต พ.ศ. 2542

หลักสูตรพิเศษ นครราชสีมา
สามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตร "กระบวนการสอบสวนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย เจาะลึกการพิจารณาการดำเนินคดีในศาลปกครองและแนวทางปฎิบัติตามคำบังคับของศาล พร้อมกรณีศึกษาคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ"

 

ผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-473-0055 
Line ID:kku0055 หรือ 043-203-245-6
และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel : 043-203245,093-4730055,088-5496776,088-5496996 Fax : 043-20326