สายผู้บริหาร

 1. การทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
 2. การพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร  
 3. การบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  
 4. การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร  
 5. การคิดเชิงระบบสำหรับผู้บริหาร  
 6. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร  
 7. ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร  
 8. การสร้างและบริหารทีมงาน  
 9. การบริหารอุดมศึกษาระดับต้นสายสนับสนุน  
 10. การบริหารอุดมศึกษาระดับกลางสายสนับสนุน  
 11. การบริหารอุดมศึกษาระดับสูงสายสนับสนุน  

 

สายวิชาการ

 1. การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา: การทำ มคอ.3-4  
ที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561
 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
 3. การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21  
 4. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา  
 5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม มคอ. และสมรรถนะ Thailand 4.0  
 6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
 7. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร: การบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร  
 8. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
 9. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  
 10. การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  
 11. ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา  
 12. การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
 13. นักวิจัยหน้าใหม่  
 14. Information Discovery and Searching for Scholarly Materials  

 

 สายสนับสนุน

 1. การใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการและบริการเพื่อเตรียมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561
 2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 3. ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการมืออาชีพ  
 4. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง  
 5. พัฒนาทักษะการคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
 6. เทคนิคสู่ความสำเร็จของนักบริหารจัดการ  
 7. service mind  
 8. Team work  
 9.พิธีกรพิธีการมืออาชีพ  
 10. ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชีพ  
 11.การพัฒนาบุคลากรใหม่สายสนับสนุน  

 


 

      

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสำรวจภูมิประเทศ การทำแผนที่และระบบประปา

สามารถดาวโหลดโครงการและใบสมัครตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตร การสำรวจภูมิประเทศและการทำแผนที่อย่างง่ายด้วยสมาร์ตโฟน/แทปแลต (แอนดรอยด์) "Basic GIS & Mapping By smart Phone/Tablet(Android Map application)"

หลักสูตร การอบรมเชิงปฎิบัติการ ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์


ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Laas และ EGP ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          

สามารถดาวโหลดโครงการได้ตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตร “การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2560”

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใหม่”

หลักสูตร “วิธีปฎิบัติการบันทึกข้อมูลในการทางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)(ระยะที่3 ระยะใหม่) และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-GP ระยะ 4) บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"

หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562"

หลักสูตร "หลักเกณฑ์ แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและรับบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

 

รอบหลักสูตรใหม่ช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม

หลักสูตร "ฝึกปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและงบประมาณการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561"

หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพขององค์การปกคอรงส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธีทางงบประมาณ วิธีจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรอง วิธีการจัดเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 2560 เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น แนวทางปฎิบัติหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และการเลือกตั้งท้องถิ่นตามแบบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560"

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานในระบบใหม่และการประเมินผลการปฎิบัติงานราชการในระบบแท่ง (ฺBroadband)"

หลักสูตร “วิธีปฎิบัติการบันทึกข้อมูลในการทางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)(ระยะที่3 ระยะใหม่) และแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กโทรนิกส์ (e-GP ระยะ 4) บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม อปท. ที่จังหวัดเชียงใหม่

จากเดิม วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ไปเป็น วันที่ 12-14 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

สามารถดาวโหลดหนังสือได้ >>คลิ๊ก

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมเพิ่มเติม

รุ่นที่ 5 จากเดิม วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ไปเป็น วันที่ 9-11 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามหนังสือ สามารถดาวโหลดได้ >> คลิ๊ก

2. หลักสูตร "หลักเกณฑ์ แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและรับบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่ 3 จากเดิม วันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 ไปเป็น วันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ&รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

รุ่นที่ 4 จากเดิม วันที่ 12-14 มกราคม 2561 ไปเป็น วันที่ 21-23 มหราคม 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ตามหนังสือ สามารถดาวโหลดได้ >> คลิ๊ก

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรม
หลักสูตร "หลักเกณฑ์ แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและรับบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง"
รุ่นที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่

จากเดิม โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว
เป็น โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
 
>> คลิ๊ก

☎️ สนใจติดต่อได้ที่
คุณกันต์นพัช 088-5728868   (ID Line pitcha1309)
คุณเกษมสิทธิ์ 088-7722055  (ID Line: K0801883322),
คุณนงลักษณ์ 088-5496886   (ID Line:oilgsun)


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 4 หลักสูตร 


      

     

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจอบรม  

 หลักสูตร ช่วงเดือน (กันยายน - ตุลาคม)

1.หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเจาะลึกงานกิจกรรมสภาทุกประเด็น พร้อมเทคนิคทำอย่างไร และเทคนิคทำอย่างไรไม่ให้ถูกดำเนินคดีจากคณะกรรมการ ป.ป.ชหรือ สตง.

2.หลักสูตร แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (รวมกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง 19 ฉบับ) และเทคนิคการทำงานไม่ให้ถูกเรียกเงินคืนจาก สตง.

3.หลักสูตร คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง

4.หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้นการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 หลักสูตร ช่วงเดือน (พฤศจิกายน - ธันวาคม)

1. เตรียมความพร้อมกับกฎหมาย 4 ชั่วโคตร พร้อมเจาะลึกกระบวนการไต่สวนการตรวจสอบการดำเนินคดีอาญาจากปปช.และปปท. รวมถึงศึกษาคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระบวนการสอบสวนทางวินัย
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. บทสรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 ใหม่พร้อมเจาะลึกวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและรู้ทันการตรวจสอบรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกสตงเรียกเงินคืน

4. รู้ทันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็นและเทคนิคการทำงานที่ปลอดภัยจากสตง.หรือการชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการป.ป.ช.

 

ผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-473-0055 
Line ID:kku0055 หรือ 043-203-245-6
และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel : 043-203245,093-4730055,088-5496776,088-5496996 Fax : 043-20326


หลักสูตรพิเศษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างงล่าง

- เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การจ่ายเงินสะสม (ใหม่) พร้อมเจาะลึกงานด้านกิจการสภา และคดีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ (บุรีรัมย์)

- หลักสูตรส่งเสริมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น