IHRD KKU จัดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.” รุ่น 3
IHRD KKU สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ
IHRD KKU จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”
มข. ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน HR

    

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง (รับเพิ่มเติม)                            

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

- โครงการ สื่อสารองค์กรด้านบริหารบุคคลสู่ประชาคม                                                                               

- หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ รุ่น 4ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

     

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเปรียบเทียบงบในระบบมือและระบบ e-LAAS เพื่อเตรียมความพร้อมการปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

สามารถดาวโหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ >>คลิ๊ก

พร้อมหลักสูตรใหม่ 4 หลักสูตร

หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบใหม่”

หลักสูตร “การแก้ไขปัญหา เทคนิคการบันทึกข้อมูลในการทางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์"

หลักสูตร "กลยุทธ์การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562"

หลักสูตร "หลักเกณฑ์ แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและรับบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

☎️ สนใจติดต่อได้ที่
คุณกันต์นพัช 088-5728868   (ID Line pitcha1309)
คุณเกษมสิทธิ์ 088-7722055  (ID Line: K0801883322),
คุณนงลักษณ์ 088-5496886   (ID Line:oilgsun)


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 4 หลักสูตร 
                                      

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจอบรม  

 หลักสูตร ช่วงเดือน (กันยายน - ตุลาคม)

1.หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเจาะลึกงานกิจกรรมสภาทุกประเด็น พร้อมเทคนิคทำอย่างไร และเทคนิคทำอย่างไรไม่ให้ถูกดำเนินคดีจากคณะกรรมการ ป.ป.ชหรือ สตง.

2.หลักสูตร แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (รวมกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้อง 19 ฉบับ) และเทคนิคการทำงานไม่ให้ถูกเรียกเงินคืนจาก สตง.

3.หลักสูตร คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง

4.หลักสูตร เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้นการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-473-0055 
Line ID:kku0055 หรือ 043-203-245-6
และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel : 043-203245,093-4730055,088-5496776,088-5496996 Fax : 043-20326


หลักสูตรพิเศษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างงล่าง

- เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 การจ่ายเงินสะสม (ใหม่) พร้อมเจาะลึกงานด้านกิจการสภา และคดีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่น่าสนใจ (บุรีรัมย์)

- หลักสูตรส่งเสริมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับวินัยเบื้องต้นสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น