สายผู้บริหาร

 1. การทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ  
 2. การพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร  
 3. การบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  
 4. การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร  
 5. การคิดเชิงระบบสำหรับผู้บริหาร  
 6. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร  
 7. ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร  
 8. การสร้างและบริหารทีมงาน  
 9. การบริหารอุดมศึกษาระดับต้นสายสนับสนุน  
 10. การบริหารอุดมศึกษาระดับกลางสายสนับสนุน  
 11. การบริหารอุดมศึกษาระดับสูงสายสนับสนุน  

 

สายวิชาการ

 1. การจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา: การทำ มคอ.3-4  
ที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2561
 2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
 3. การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21  
 4. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา  
 5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม มคอ. และสมรรถนะ Thailand 4.0  3 - 5 เมษายน 2561
 6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  22-23 กุมภาพันธ์ 2561
 7. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร: การบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร  
 8. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา  
 9. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา  
 10. การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์  
 11. ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา  
 12. การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
 13. นักวิจัยหน้าใหม่  
 14. Information Discovery and Searching for Scholarly Materials  28 มีนาคม 2561

 

 สายสนับสนุน

 1. การใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดการและบริการเพื่อเตรียมสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 27-28 กุมภาพันธ์ 2561
 2. การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน 
17-18 มกราคม 2561
 3. ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการมืออาชีพ  12-13 มีนาคม 2561
 4. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง  
 5. พัฒนาทักษะการคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  20 -23 มีนาคม 2561
 6. เทคนิคสู่ความสำเร็จของนักบริหารจัดการ  
 7. service mind  
 8. Team work  
 9.พิธีกรพิธีการมืออาชีพ  
 10. ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมืออาชีพ  26 เมษายน 2561
 11.การพัฒนาบุคลากรใหม่สายสนับสนุน  

 


       

             

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม Canalize ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดลอกคลอง ลำห้วย

สามารถดาวโหลดโครงการและใบสมัครตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตร การใช้โปรแกรม Canalize ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดลอกคลอง ลำห้วย

หลักสูตร การสำรวจภูมิประเทศและการทำแผนที่อย่างง่ายด้วยสมาร์ตโฟน/แทปแลต (แอนดรอยด์) "Basic GIS & Mapping By smart Phone/Tablet(Android Map application)

หลักสูตร ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์


ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Laas, E-market, ราคากลาง และภาษีที่ดิน ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                   

สามารถดาวโหลดโครงการได้ตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตร “วิธีการบันทึกบัญชี (บัญชีมือ) และการบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตามหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และหนังสือสั้งการอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์”

หลักสูตร “เพิ่มทักษะ การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การจัดทำเอกสารและการจัดเก็บเอกสารเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2561”

หลักสูตร "เทคนิคการเริ่มต้นจัดทำแผนที่ภาษีอย่างง่ายและการประยุกต์ใช้งานต่อยอดเพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2562 ประจำปี 2561"

หลักสูตร "หลักเกณฑ์ แนวทาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการและรับบคำนวญราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพขององค์การปกคอรงส่วนท้องถิ่น ในการปฎิบัติหน้าที่ของ ผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธีทางงบประมาณ วิธีจ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนสำรอง วิธีการจัดเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยปี 2560 เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น แนวทางปฎิบัติหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และการเลือกตั้งท้องถิ่นตามแบบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560"

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานในระบบใหม่และการประเมินผลการปฎิบัติงานราชการในระบบแท่ง (ฺBroadband)"

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธี e-market,e-bidding และเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง”

 

☎️ สนใจติดต่อได้ที่
คุณกันต์นพัช 088-5728868 (ID Line pitcha1309)
คุณสุพาวดี 088-5659694 (ID Line 0885659694,
คุณจิรายุ 088-7722044 (ID Line 0887722044)
คุณนงลักษณ์088-5496886(ID Line. Oilgsun)
หรือสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://www.thailocaltraining.com


ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 4 หลักสูตร

    

        

 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจอบรม  

 หลักสูตร ช่วงเดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์)

1. เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับสมบูรณ์) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมเจาะลึกวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเทคนิคการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยจาก สตง.

2. ทิศทางและหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของท้องถิ่น พร้อมไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น และเทคนิคการทำงานที่ปลอดภัยจากการชี้มูลความผิดจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือการตรวจสอบของ สตง.

3. เกาะติด ร่าง พ.ร.บ.กฎหมาย 4 ชั่วโคตร กับ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ ไต่สวน และการชี้มูลความผิด รวมทั้งแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ พร้อมเจาะลึกถึงการตรวจสอบของ สตง. และวิธีการแก้ไขข้อบกพร่อง

4. เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพด้านการเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรพิเศษ บุรีรัมย์
สามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านพัสดุ การคลัง

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานตามกฎหมายผังเมือง กฏหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นพร้อมแนวทางแก้ไข

หลักสูตร บทบาทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

หลักสูตรพิเศษ อุบลราชธานี
สามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์ข้างล่าง

หลักสูตรเทคนิคการดำเนินการทางละเมิดและแนวทางปฎิบัติกรณีเงินขาดบัญชีสำหรับข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานการขยายผลธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground water Bank)

ผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-473-0055 
Line ID:kku0055 หรือ 043-203-245-6
และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel : 043-203245,093-4730055,088-5496776,088-5496996 Fax : 043-20326