IHRD KKU จัดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.” รุ่น 3
IHRD KKU สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ
IHRD KKU จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”
มข. ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน HR

    

- โครงการพัฒนากระบวนการทำงานโดยใช้เครืองมือ Routine to Research(R2R)และวิจัยสถาบัน                   

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

- โครงการ เตรียมความพร้อมบุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพด้าน HR                      

- หลักสูตรการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ รุ่น 4


    

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรด้วยเครื่องมือ Balanced Score Card สำหรับหน่วยงานภาครัฐ >>คลิ๊ก

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิ๊ก


 

     

ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมเฉพาะทาง ด้านการบริการโลหิต >> คลิ๊ก

 


      

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-Laas)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถดาวโหลดโครงการและใบสมัครได้ที่
https://ihrd.kku.ac.th/pdf/obt/k1.pdf

 

 


              

                                                 

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด 4 หลักสูตร 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญผู้สนใจอบรม 4 หลักสูตร  ช่วง (พ.ค. - ก.ค. 60)

สามารถกดดาวโหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่าง

1.หลักเกณฑ์การพิจราณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 การจ่ายเงินสะสม (ใหม่) พร้อมเจาะลึกงานด้านกิจการสภาและคดีตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.แนวทางปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่) และเทคนิคการทำงานอย่างไรไม่ให้ถูกเรียกเงินคืนจาก สตง.

3.การจัดทำแผนการศึกษา 4 ปี พ.ศ. (2561-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สำหรับสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.คดีตัวอย่าง ป.ป.ช. กรณีชี้มูลความผิด พร้อมแนวทางป้องกันแก้ไข และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการต่อสู้คดีอาญาและคดีปกครอง

 

ผู้สนใจสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 093-473-0055 
Line ID:kku0055 หรือ 043-203-245-6
และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel : 043-203245,093-4730055,088-5496776,088-5496996 Fax : 043-20326