ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่อง การยุบเลิกศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี 

 

** คู่มือกิจกรรม ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา

** แบบประเมินการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 3

** เอกสารหลักสูตร การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. / รศ. รุ่นที่ 8 และ ศ. รุ่นที่ 4)