IHRD KKU จัดอบรม “เคล็ดไม่ลับจากพี่สู่น้อง”

                               

            เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ. ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี กล่าวแก่ผู้เข้าอบรมใจความว่า “เพื่อถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่การเป็นผู้บริหาร” กิจกรรมการอบรมประกอบไปด้วย การเล่าประสบการณ์ด้านการทำงาน  โดย คุณอณัชปกร  สาระรัตน์  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเสวนาเคล็บลับการบริหารโดย คุณกิตติมา  จันทรสม  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, คุณเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย  ผู้อำนวยการกองแผนงานม คุณอณัชปกร  สาระรัตน์  หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, คุณสุจิตรา ทัศนจินดา  หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย และดำเนินการเสวนาโดย : รศ. จิตเจริญ ไชยาคำ แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่1 จัดในวันที่ 30 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยหวังว่า ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบความต้องการในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร และองค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารต่อไป