มข.ผนึก3ฝ่าย สู่เป้าหมาย "ม.วิจัยชั้นนำของโลก" ด้วยพลัง Collaboration    

                   

                                       

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกพลัง 3 ฝ่ายระดมความคิดเห็นและร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย "มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก" จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและกำหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปสู่การบรรลุเป้าหมาย "มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก" โดยการจัดประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2562 ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มาตรฐาน ความเป็นเลิศ มีบทบาทในการชี้นำ ตอบสนองความต้องการและเตือนสติของสังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ และนานาชาติ โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายใต้เสาหลักยุทธศาสตร์ 4 เสาหลัก คือ 1) Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 2) Excellence Academy เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ 3) Culture and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม 4) Creative Economy and Society เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Digital Thailand (Thailand 4.0)
   
              การจะนำพามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จึงต้องมีการกำหนดเป้าหมายอย่างท้าทาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องประสานและได้รับความร่วมมือกัน (Collaboration) ในทุกภาคส่วน ทั้งสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้กำหนดกำกับเชิงนโยบาย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในฐานะผู้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และสภาพนักงานมหาวิทยาลัยในฐานะผู้เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ในการบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัย
   
               การประชุมร่วมครั้งนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23-26 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา จังหวัดชลบุรี จึงเป็นกลไกในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างรอบด้าน ซึ่งจากการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นแยกตามเสาหลักยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน และได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมครบทั้งสี่เสาหลัก
   
               ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้บรรยายพิเศษถึงแนวทางการบริหารจัดการสู่เป้าหมายที่มีความท้าทาย ด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วน ในหัวข้อ "Managing new Challenges by Collaboration" โดยวางเป้าหมายให้แนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งนับว่าสามารถเป็นต้นแบบแก่สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆได้ หรือ "KKU Model" ในขณะที่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในปัจจุบัน ซึ่งจะดำเนินการผ่านการประชุมพูดคุยกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆร่วมกัน 
  
               ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเสาหลักทั้งสี่ด้าน สภามหาวิทยาลัยฯได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย
1) ด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมสีเขียว มี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นประธานฯ 2) ด้านกิจการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มี นายสุรพล เพชรวรา เป็นประธานฯ 3) ด้านพลังงาน มีนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธานฯ 4) ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม มีนายสุนทร อรุณานนท์ชัย เป็นประธานฯ  5) ด้านอุทยานการเรียนรู้ มี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ เป็นประธานฯ 6) ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม มีนายปราโมทย์ วิทยาสุข เป็นประธานฯ 7) ด้านการพัฒนาสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ มี มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานฯ 8) ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมนำสมัย มีนายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ เป็นประธานฯ