มข.สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ         


                                    


                สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการ University – Business – Industry Partnership Roundtable: Networking and Promoting Thai – Lao PDR Economic Development ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบทบาทภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว และบทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และเพื่อได้แนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ พร้อมกรอบข้อตกลงความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 

              เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้มีพิธีเปิดงานซึ่งมี ท่านบุนสี วงบัวสี กงสุลใหญ่แห่งสปป.ลาว  กล่าวเปิดโครงการ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว และ รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ ข้าราชการ บุคลากรจากภาคราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และประเทศ สปป.ลาว จำนวนกว่า 200 คน
 
              ภายในงาน ได้มีการบรรยายและการเสวนา หัวข้อ “บทบาทภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่อการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว โดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. คุณอุเดด สุวันนะวง ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ดร.อ๊อด พงสะหวัน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กลุ่มบริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว และนายเจริญลักษณ์ เพชรประดับ ผู้ดำเนินการเสวนา นอกจากนั้น ยังได้มีการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อสรุปแนวทางการสร้างความร่วมมือโดยแบ่งเป็น กลุ่มแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจเพื่อสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว และกลุ่มแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว