IHRD KKU จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”

                                      

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข. จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ” เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการเป็นพิธีกร และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมืออาชีพ ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ” ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการพูดบนเวทีในฐานะพิธีกรให้เป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและความเจริญก้าวหน้าให้ตนเองและส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและหน่วยงาน” วิทยากรโดย อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ที่ปรึกษาสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ และคณะ มีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 60 คน โดยโครงการนี้จัดอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 หวังว่า ผู้เข้าอบรมจะได้ เพิ่มศักยภาพ และยกฐานะผู้เข้าอบรมให้เป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ และส่งเสริมให้เกิดการประสานงาน การสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน