IHRD KKU จัดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.” รุ่น 3
IHRD KKU สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ
IHRD KKU จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”
มข. ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน HR

มข. ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม

                                       

          ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมอบหมายให้สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม” ในวันที่ 30 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม” โดยมี ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ศ. นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาผู้นำและแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูลและคณะมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ในการประชุมได้มีทั้งการบรรยายและ workshopให้ผู้เข้าร่วมได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเบื้องต้น สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนและให้มีการการเจรจา ประนีประนอม และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงประสานกำกับการดำเนินงานของบุคลากรในคณะ/หน่วยงานได้