กองบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน HR                                                    

                                 

                   เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า “กองบริหารทรัพยากรบุคคลต้องดำเนินงานด้านกลยุทธ์ และสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับงานบุคคล ตลอดจนภารกิจที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร ทั้งภารกิจเดิมและภารกิจใหม่ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องจัดโครงการเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรของกองและหรือเครือข่ายกองบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมีวิทยากร รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน โดยโครงการนี้จัดอบรมใช้ระยะเวลา 2 วัน คือวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 หวังว่า ผู้เข้าอบรมจะได้ เพิ่มศักยภาพ กลไกการพัฒนาบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและระดมสมองบุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานในภารกิจใหม่ ภายใต้โครงสร้างใหม่