ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

  

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถดาวโหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ >>คลิ๊ก