แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรม
หลักสูตรการจัดทำข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี กับการปฎิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันที่ 7-9 กันยายน 2561

จากเดิม โรงแรมพาวิลเลี่ยม จังหวัดกาญจนบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงแรมราชศุภมิตร(RS hotel) จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ตามภาพที่แนบ >> คลิ๊ก