IHRD KKU จัดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.” รุ่น 3
IHRD KKU สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ
IHRD KKU จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”
มข. ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน HR

แจ้งยกเลิก

แจ้งยกเลิกหลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ การจัดทำแผนที่ภาษี
ในวันที่ 22-24 กันยายน 2560
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี


ตามภาพที่แนบ >> คลิ๊ก