IHRD KKU จัดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.” รุ่น 3
IHRD KKU สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ
IHRD KKU จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”
มข. ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน HR

ประกาศยกเลิกหลักสูตรสำหรับบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น

แจ้งยกเลิก หลักสูตรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
  คลิ๊ก >>
รายละเอียด