IHRD KKU จัดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.” รุ่น 3
IHRD KKU สร้างความร่วมมือไทย-ลาว พัฒนาอุดมศึกษา ยกระดับเศรษฐกิจ
IHRD KKU จัดอบรม “พิธีการ และพิธีกรมืออาชีพ”
มข. ประสานการจัดการการร้องเรียนให้เกิดความยุติธรรม
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 3 ฝ่าย
กองบริหารทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศด้าน HR

ประกาศยกเลิกหลักสูตรสำหรับบุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น

แจ้งยกเลิกหลักสูตร
คดีตัวอย่าง ปปช. และ เพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสาร
ในวันที่ 22-24 กันยายน 2560
ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา



รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
  คลิ๊ก >>
รายละเอียด