เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ ได้มีจัดการอบรมการขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ. แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็น ประธานในพิธี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง บุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อภารกิจดังกล่าวคือคณาจารย์ผู้ทำหน้าที่สอน และมหาวิทยาลัยตระหนักถึงหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมศักยภาพและความพร้อมทั้ง ในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมถึงการผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อไป” มีคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 60 คน  

               โครงการนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ในระยะที่ 1 วันที่ 12 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมมุจลินทร์ ชั้น 6 อาคารพิมล กลกิจ จะเป็นการบรรยายการให้แนวคิด การเสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และในวันที่ 13-15 กันยายน 2559 จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานวิชาการ ณ นาข่าบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบข้อมูลและขั้นตอนเส้นทางการเข้าสู่ ตำแหน่งที่ถูกต้องชัดเจนและครบวงจรและนำไปสู่การเสนอขอกำหนดตำแหน่ง และสามารถผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์และสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งต่อไป

 

 

ข่าว กิตติพงษ์ จำรูญ
ภาพ วงศกร วารินทร์กุต
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/IHRDKKU