เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องสุพรรณิการ์  โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ได้มีการจัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ในการใช้เกณฑ์ EdPEx  และการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   แก่ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 42 ท่าน โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี อธิการบดีกล่าวว่า “ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง EdPExเนื่องจากต้องบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงานและทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นตามเป้าหมายที่องค์กร ต้องการ ผู้บริหารระดับสูงจึงต้องทำความเข้าใจสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ EdPEx และทราบแนวทางการนำสู่การปฏิบัติ” การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับสาระสำคัญและวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ EdPEx และแนวทางการนำสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็น เลิศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการองค์กรตาม เกณฑ์ EdPEx ต่อไป


 

ข่าว กิตติพงษ์ จำรูญ
ภาพ วงศกร วารินทร์กุต
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/IHRDKKU