IHRD KKU เปิดโครงการ “การขับเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.”
IHRD KKU จัดโครงการ Cultural , Rules & Laws Understanding ; Do & Don’t
IHRD KKU จัดโครงการ “ถอดบทเรียนจากอดีตผู้บริหารสู่บทบาทและทักษะของผู้บริหารระดับสูง” มหาวิทยาลัยขอนแก่น
IHRD KKU จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2559
IHRD KKU จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง ในการใช้เกณฑ์ EdPEx
IHRD KKU เปิดโครงการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์อุดมศึกษา รุ่นที่ 10"

      

              ช่าง และนายช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่สำคัญในการปฏิบัติงานด้านงานช่าง     ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจ และปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งให้มีความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป

            ดังนั้น สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรในด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับ ความรู้ ประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น เป็นการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น

                     และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ได้รับเกียรติจากนายสมดี คชายั่งยืนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล และนายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาโดยมีนายยินชัย อานันทนสกุล ประธานชมรมช่างเทศบาลแห่งประเทศไทยกล่าวรายงา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานด้านช่าง และบุคลากรช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 600 คนใช้เวลาสัมมนาระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 โรงแรมเซนทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น

ข่าว กิตติพงษ์ จำรูญ
ภาพ วงศกร วารินทร์กุต
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
facebook : www.facebook.com/IHRDKKU