วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์

 

                เป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ

  1. จัดทำหลักสูตรอบรมและพัฒนา ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวที่เป็น “ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  3. Continuing Professional Development, CPD