ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 1  เป็นสถาบันชั้นนำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นมาตรฐาน  และมีแนวปฏิบัติที่ดีรองรับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

 

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. กำหนดกรอบมาตรฐานและสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์สำหรับบุคลากรทุกสายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันอุดมศึกษาสอดรับกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. มีกรอบมาตรฐานและสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ในแต่สายตาม

กรอบมาตรฐานและสมรรถนะในแต่ละสายดังนี้

    3.1 สายวิชาการ : การเรียนการสอนและการวิจัย

    3.2 สายสนับสนุน : กลุ่มสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนการ

          บริหาร

    3.3 สายบริหาร

3. มีหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ที่สอดรับกับแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ 1 ครอบคลุมสายวิชาการ : การเรียนการสอน และการวิจัย สายสนับสนุน : กลุ่มสนับสนุนวิชาการและสนับสนุนการบริหาร และสายบริหาร

                  

เป้าประสงค์ที่ 2  ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

    พัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. จัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถในภารกิจหลักอันได้แก่การเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสู่การปฏิบัติและความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างแท้จริง

2. เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุนให้มีสมรรถนะหลักที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับศักยภาพในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย

3. เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายบริหารให้เป็นนักบริหารหรือผู้นำเพื่อพร้อมที่จะแข่งขันกับสากล

สมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกสายและทุกระดับ ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น

 

 


เป้าประสงค์ที่ 3  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการให้บริการ และการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเข้มแข็งสำหรับหน่วยงานภายนอก

 

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาการสื่อสารและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันในหลากหลายรูปแบบ

มีแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการให้บริการ และการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเข้มแข็งสำหรับหน่วยงานภายนอก 

 

2. พัฒนาคลินิกด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้คำปรึกษาด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสำหรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้สนใจอื่นๆ

3. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันนั้นๆในประเด็นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเข้มแข็งหรือมีแนวปฏิบัติที่ดีหรือมีนวัตกรรม

4. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับคณะหรือหน่วยงานที่เทียบเท่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนหน่วยงาน/สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

           

เป้าประสงค์ที่ 4  สร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับอุดมศึกษา

 

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. พัฒนานวัตกรรม หรือ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

1. มีนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. มีรายงานการวิจัยด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ สื่อสาร และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้พัฒนาขึ้น