บุคลากรประจำสถาบัน

บุคลากรประจำสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   
นายอัศนีย์ ฐานสันโดษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายวิชาการ
   
นางสาวนงลักษณ์ อัสสาไพร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นักวิชาการศึกษา
   
นางสาววรัญญา กุลสุทธิ์
นักวิชาการศึกษา
   
นางสาวเอมอร ชอบสว่าง
นักวิชาการศึกษา
   
นางสาววัลยา ศิริยุทธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวนันทิดา เสือปู่

หัวหน้าฝ่ายบริหาร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   
นายกิตติพงษ์ จำรูญ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
   
นายวงศกร วารินทร์กุต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
   
นางสาวบุษกร ทองบิดา
นักวิชาการศึกษา
   
นางสาวสุรางคณา เฮ้ามาชัย
นักวิชาการศึกษา
   
นางสาวศศิธร ทองก้านเหลือง
นักวิชาการศึกษา
   
นางอุทัย พิลา
แม่บ้าน
   
นายเอนก พลายละหาร
พนักงานขับรถยนต์