วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                                                                      I AM IHRD KKU

I   IDENTIFICATION   รู้จักตัวเอง
A  AWARENESS     รู้จักคนอื่น
M  MINDSET            มีวิธีคิด
I   INNOVATION        มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
H  HOSPITALITY      มีความโอบอ้อมอารี
R  RESPECT           มีความเคารพนับถือ
D  DEVELOPMENT  มีการพัฒนาตนเอง
K  KNOWLEDGE     มีภูมิปัญญา
K  KHOW BETTER   มีความเฉลียวฉลาด
U  UTILISATION       ทำตนเองให้มีประโยชน์