ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมเฉพาะทาง หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต

 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมเฉพาะทาง  หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต

                   

                                                       

      ศึกษาเต็มเวลา 2 ภาคการศึกษา ภาคละ 2 เดือน เป็นเวลา 4 เดือน

               ภาคเรียนที่ 1 ระหว่าง 3 กรกฎาคม –31 สิงหาคม   2560

                                    ภาคเรียนที่ 2 ระหว่าง 2 ตุลาคม –30 พฤศจิกายน   2560

 

       สถาบันฝึกงาน  1. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

           2. งานธนาคารเลือด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

 

             สนใจอ่านรายละเอียดและดาวโหลดโครงการ


                       โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2560